59953674

کلیپ و تیزر

بسیاری از مدیران شرکتها شروع تبلیغات تلویزیونی را از پیدا کردن یک داستان جذاب و یا یک شرکت تبلیغاتی سازنده فیلم می‌دانند. اما این راه درستی نیست زیرا یک تیزر تبلیغاتی قبل از اینکه محصول یک داستان خوب و یک سازنده مناسب باشد، محصول یک استراتژی خلاقانه تبلیغاتی است.
بدیهی است برای تدوین استراتژی تبلیغاتی اثربخش برای یک بنگاه اقتصادی، در ابتدا نیاز به مطالعه و شناخت عمیق استراتژی بازاریابی آن بنگاه می‌باشد و با درک صحیح آن و همسو با این استراتژی، پیام های محوری تبلیغاتی تدوین می گردند. این پیام ها و اهداف آنها در قدم های بعدی، توسط بخشهای خلاقیت به سناریو تیزرهای تبلیغاتی موثر مبدل می‌گردند.